فارسی / English

آگهی مناقصه “سيستمهاي اطفاء حريــق گازي اتاق‌هاي برق پمپ‌خانه”

آگهی مناقصه “سيستمهاي اطفاء حريــق گازي اتاق‌هاي برق پمپ‌خانه”

آگهی مناقصه ” سيستمهاي اطفاء حريــق گازي اتاق‌هاي برق پمپ‌خانه ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه