فارسی / English

آگهی مناقصه ” ساخت و تامین داخل یک دستگاه کمپروسور سیل گس AERZEN

آگهی مناقصه ” ساخت و تامین داخل یک دستگاه کمپروسور سیل گس AERZEN

آگهی مناقصه ” آگهی مناقصه ” ساخت و تامین داخل یک دستگاه کمپروسور سیل گس AERZEN ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه