فارسی / English

آگهی مناقصه خرید و تأمین و اجرای خط لوله انتقال پساب سایز 400 به خط 630 گل گهر

آگهی مناقصه خرید و تأمین و اجرای خط لوله انتقال پساب سایز 400 به خط 630 گل گهر

دانلود اسناد مناقصه