فارسی / English

آگهی مناقصه خرید متعلقات جنبی تیوب های ریفرمر به منظور تغییر سایز تیوب های ریفرمر واحد گوهر

آگهی مناقصه خرید متعلقات جنبی تیوب های ریفرمر به منظور تغییر سایز تیوب های ریفرمر واحد گوهر

اسناد فنی بارگذاری گردید.