فارسی / English

آگهی مناقصه خدمات مهندسي، تأمين کالا و تجهيزات و اجرای کامل سایه بان پارکينگ مهمانسرا

آگهی مناقصه خدمات مهندسي، تأمين کالا و تجهيزات و اجرای کامل سایه بان پارکينگ مهمانسرا