فارسی / English

آگهی مناقصه “خدمات بازرسی کالا و بازرسی فنی تجهیزات خارجی واحد احیای مستقیم طوبی” توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه “خدمات بازرسی کالا و بازرسی فنی تجهیزات خارجی واحد احیای مستقیم طوبی” توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” خدمات بازرسی کالا و بازرسی فنی تجهیزات خارجی واحد احیای مستقیم طوبی” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه