فارسی / English

آگهی مناقصه تامین کمپرسورهای یدکی هوای سایت و هوای ابزاردقیق واحد طوبی

آگهی مناقصه تامین کمپرسورهای یدکی هوای سایت و هوای ابزاردقیق واحد طوبی

اطلاعیه: مدارک فنی اضافه گردید. فرم پرسش و پاسخ به روز رسانی گردید.