فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامین و ساخت تابلو های یونیت های روغن الکتروموتورهای VM”

آگهی مناقصه ” تامین و ساخت تابلو های یونیت های روغن الکتروموتورهای VM”

آگهی مناقصه ” تامین و ساخت تابلو های یونیت های روغن الکتروموتورهای VM ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه