فارسی / English

آگهی مناقصه تامین متریال و اجرای پوشش ضد حریق کابل ها و سینی کابل های تونل برق کارخانجات احیاء

آگهی مناقصه تامین متریال و اجرای پوشش ضد حریق کابل ها و سینی کابل های تونل برق کارخانجات احیاء

فایل پاسخ به سوالات مناقصه گران (TCL) بارگذاری شد.