فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای سایه بان پارکینگ ساختمان اداری جدید”

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای سایه بان پارکینگ ساختمان اداری جدید”

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای سایه بان پارکینگ ساختمان اداری جدید” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه