فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامین متریال نردبان کابل ، سینی کابل و متعلقات تونل های برق”

آگهی مناقصه ” تامین متریال نردبان کابل ، سینی کابل و متعلقات تونل های برق”

آگهی مناقصه ” تامین متریال نردبان کابل ، سینی کابل و متعلقات تونل های برق ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه
اسناد فنی