فارسی / English

آگهی مناقصه” تامین ، اجرا ، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا”

آگهی مناقصه” تامین ، اجرا ، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا”

آگهی مناقصه ” تامین ، اجرا ، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه
اسناد فنی