فارسی / English

آگهی مناقصه تامین، اجرا، تست و راه اندازی سیستم اکسی پلاس اینلاین واحد گوهر

آگهی مناقصه تامین، اجرا، تست و راه اندازی سیستم اکسی پلاس اینلاین واحد گوهر

دانلود اسناد مناقصه