فارسی / English

آگهی مناقصه تامین، اجرا، تست و راه اندازی و تحویل یک دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان اداری

آگهی مناقصه تامین، اجرا، تست و راه اندازی و تحویل یک دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان اداری

دانلود اسناد مناقصه