فارسی / English

آگهی مناقصه “تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا”

آگهی مناقصه “تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا”

آگهی مناقصه ” تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
اسناد فنی