فارسی / English

آگهی مناقصه تأمین متریال، ساخت و نصب و اجرای ایستگاه اندازه گیری تقلیل فشار گاز و شبکه تغذیه گازرسانی

آگهی مناقصه تأمین متریال، ساخت و نصب و اجرای ایستگاه اندازه گیری تقلیل فشار گاز و شبکه تغذیه گازرسانی