فارسی / English

آگهی مناقصه تأمین جاذب های سولفورزدا و سرامیک بال کارخانه احیاء آهن اسفنجی مگا مدول گوهر

آگهی مناقصه تأمین جاذب های سولفورزدا و سرامیک بال کارخانه احیاء آهن اسفنجی مگا مدول گوهر

آگهی مناقصه تأمین جاذب های سولفورزدا و سرامیک بال کارخانه احیاء آهن اسفنجی مگا مدول گوهر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دانلود اسناد مناقصه