فارسی / English

آگهی مناقصه تأمین، ساخت و احداث و نصب سوله شماره 1 و تکمیل سوله شماره 2 انبار كارخانه فوالد سازي

آگهی مناقصه تأمین، ساخت و احداث و نصب سوله شماره 1 و تکمیل سوله شماره 2 انبار كارخانه فوالد سازي

دانلود اسناد مناقصه