فارسی / English

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻫﻦ و فولاد گل گهر

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻫﻦ و فولاد گل گهر

مناقصه تامین بیمه ای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گر

اسناد مناقصه