فارسی / English

آگهی مناقصه ” اصلاح تابلو های MV و LV واحد احیا

آگهی مناقصه ” اصلاح تابلو های MV و LV واحد احیا

آگهی مناقصه ”  اصلاح تابلو های MV و LV واحد احیا ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
مدارک فنی ۱
مدارک فنی ۲