فارسی / English

آگهی مناقصه احداث 530 متر پایانی کانال کنترل سیلاب شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان

آگهی مناقصه احداث 530 متر پایانی کانال کنترل سیلاب شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان

اطلاعیه: پیرو اسناد مناقصه 02/1506 ، مناقصه به صورت یک مرحله ای می باشد. اسناد اصلاحی اضافه گردید.