فارسی / English

آگهی مناقصه احداث سیستم پایش بر خط بر روی سامانه دودکش هوابرد کارخانه احیاء مگامدول طوبی

آگهی مناقصه احداث سیستم پایش بر خط بر روی سامانه دودکش هوابرد کارخانه احیاء مگامدول طوبی