فارسی / English

آگهی مناقصه احداث ساختمان اداری بهره برداری شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر

آگهی مناقصه احداث ساختمان اداری بهره برداری شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر

توضیحات:

به اطلاع کلیه شرکت های حاضر در مناقصه رسانیده می شود که نظر به ارائه برآورد احجام بر مبنای فهارس بهای سال 1402 که به صورت اسناد تکمیلی در مورخ 10 خردادماه در سال شرکت قرار داده شده است نکته درج شده در صفحه 9 از 11 دستور العمل شرکت در مناقصه (صفحه 15 اسناد کلی) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
نکته مهم : از انجائیکه فهرست بهای براورد اولیه ضمیمه پیمان، مربوط به سال 1402 سازمان برنامه و بودجه بوده و پیمان نیز فاقد هرگونه تعدیل می باشد. لذا، پیمانکار ملزم به رعایت و درنظر گرفتن کلیه هزینه های مرتبط با موضوع قرارداد در قالب پیمان به هر رشته فهرست بهاء می نماید. هزینه افزایش قیمتها از اسفند ماه 1401 که مبنای قیمت های فهرست بهاء سال 1402 می باشد تا پایان پروژه می بایست در ضریب پیشنهادی پیمان برای هر رشته فهرست بها توسط پیمانکار پیش بینی و براورد گردد و در قیمت و ضریب پیمان کلی در نظر بگیرد.
زمان ارائه پاکات مناقصه تا ساعت 16 مورخ 1402/03/20 تمدید می گردد و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نمی باشد.