فارسی / English

آگهی مناقصه احداث ایستگاه اندازه گیری تقلیل فشار گاز و شبکه تغذیه گازرسانی و اجرای حفاظت کاتدیک چاه آبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه احداث ایستگاه اندازه گیری تقلیل فشار گاز و شبکه تغذیه گازرسانی و اجرای حفاظت کاتدیک چاه آبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دانلود اسناد مناقصه