فارسی / English

آگهی مناقصه اجرا و نصب لدر و سینی برق و کابل کشی تونل برق

آگهی مناقصه اجرا و نصب لدر و سینی برق و کابل کشی تونل برق

آگهی مناقصه اجرا و نصب لدر و سینی برق و کابل کشی تونل برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

اسناد مناقصه