فارسی / English

آگهی مناقصه اجرای کابل کشی کابل قدرت داخل لدر و کابل کشی کابل کنترلی داخل سینی و سرکابل های GIS و ریکم کارخانه آهن اسفنجی مگا مدول طوبی

آگهی مناقصه اجرای کابل کشی کابل قدرت داخل لدر و کابل کشی کابل کنترلی داخل سینی و سرکابل های GIS و ریکم کارخانه آهن اسفنجی مگا مدول طوبی

دانلود اسناد مناقصه