فارسی / English

آگهی مناقصه اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های احیاء طوبی ، فولاد و آهک

آگهی مناقصه اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های احیاء طوبی ، فولاد و آهک

اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگا ههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های احیاء طوبی ، فولاد و آهک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دانلود اسناد مناقصه

اطلاعیه اصلاح مدت زمان اجرای پروژه