فارسی / English

آگهی مزایده” فروش یک دستگاه قوطی ساز با قابلیت استفاده در صنایع غذایی”

آگهی مزایده” فروش یک دستگاه قوطی ساز با قابلیت استفاده در صنایع غذایی”

آگهی مناقصه ” فروش یک دستگاه قوطی ساز با قابلیت استفاده در صنایع غذایی ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد
مدارک فنی
مدارک فنی2