فارسی / English

آگهی مزایده ” فروش میزان تقریبی 240 ن کاتالیست ریفورمر مستعمل”

آگهی مزایده ” فروش میزان تقریبی 240 ن کاتالیست ریفورمر مستعمل”

آگهی مزایده ”  فروش میزان تقریبی 240 ن کاتالیست ریفورمر مستعمل”  شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مزایده