فارسی / English

آگهی مزایده” فروش میزان تقریبی 150 تن جاذب های سولفورزدای مستعمل “

آگهی مزایده” فروش میزان تقریبی 150 تن جاذب های سولفورزدای مستعمل “

آگهی مزایده ” فروش میزان تقریبی 150 تن جاذب های سولفورزدای مستعمل ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مزایده