فارسی / English

آگهی مزایده فروش داغی تیوب باندل ها

آگهی مزایده فروش داغی تیوب باندل ها

اطلاعیه: جدول پیشنهاد قیمت اصلاحی بارگذاری گردید. این مزایده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲3 تمدید گردید