فارسی / English

آگهی مزایده فروش حدودا 60 هزارتن لجن آهن اسفنجی

آگهی مزایده فروش حدودا 60 هزارتن لجن آهن اسفنجی

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

دانلود اسناد مزایده