فارسی / English

آگهی مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست های مستعمل

آگهی مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست های مستعمل

اطلاعیه: مشخصات فنی اضافه گردید. این مزایده تا تاریخ 1402/10/16 تمدید گردید.

دانلود اسناد مزایده