فارسی / English

آگهی مزایده ” تعداد 11000 تخته جامبوبگ ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزایده ” تعداد 11000 تخته جامبوبگ ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزایده ” تعداد 11000 تخته جامبوبگ ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

پیش نویس قرارداد
آگهی مزایده
شرایط عمومی