فارسی / English

آگهی مزایده ” تجهیزات کارخانه بریکت سازی “

آگهی مزایده ” تجهیزات کارخانه بریکت سازی “

آگهی مزایده” تجهیزات کارخانه بریکت سازی” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مزایده