فارسی / English

آگهی شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین داوطلبان مرد به صورت قراردادی، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید. جهت مطالعه شرایط و مفاد آگهی و ثبت نام به آدرس www.hrdms.ir بخش فراخوان 11 مراجعه فرمائید.