فارسی / English

آگهی تجدید مزایده فروش حدودا 60 هزارتن لجن آهن اسفنجی

آگهی تجدید مزایده فروش حدودا 60 هزارتن لجن آهن اسفنجی

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

دانلود اسناد مزایده