فارسی / English

آگهي مناقصه ” تامين مصالح و تجهيزات ، ساخت و نصب و راه اندازی ستاره گردان 360 درجه دهکده گردشگری گل گهر”

آگهي مناقصه ” تامين مصالح و تجهيزات ، ساخت و نصب و راه اندازی ستاره گردان 360 درجه دهکده گردشگری گل گهر”

آگهی مناقصه ” تامين مصالح و تجهيزات ، ساخت و نصب و راه اندازی ستاره گردان 360 درجه دهکده گردشگری ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه