فارسی / English

آرشیو مناقصات و مزایده ها

آگهی مناقصه سرویس و نگهداری ، تعميرات ، شارژ و تست ، راهبری ، اصالح و بهسازی سيستم های اعالم و اطفاء حریق اتوماتيک ، سيستم رینگ آب آتش نشانی و کپسول های اطفاء حریق دستی و سيستم پایش آنلاین مرکزی مربوطه در کارخانجات احياء مگامدول گوهر و کوثر ،پست برق حدید و اکسيژن پلنت

ادامه مطلب »