فارسی / English

GOLGOHAR

IRON & STEEL DEVELOPMENT CO

مسئولیت های اجتماعی

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در کنار تمرکز بر تولید و رشد اقتصادی و همچنین توسعه فردی کارکنان خود به عنوان رسالت اصلی، از توجه به مسئولیت های اجتماعی اش در قبال جامعه پیرامون خود هم غفلت نکرده است. این شرکت در عمل نشان داده که به آرمان های توسعه پایدار پایبند است.