فارسی / English

GOLGOHAR

IRON & STEEL DEVELOPMENT CO

فولاد سبز

انرژی پاک انرژی‌های نشات گرفته از منابع طبیعی هستند که با سرعت بیشتری نسبت به مصرف، جایگزین می‌شوند. باد و خورشید به انقلاب انرژی پاک کمک می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، نور خورشید و باد از جمله منابعی هستند که دائماً در حال جایگزین شدن هستند. به انرژی پاک، انرژی سبز و یا انرژی تجدیدپذیر نیز گفته می‌شود. انرژی پاک در حال رونق است، زیرا نوآوری هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. تولید انرژی خورشیدی و بادی آمریکا در حال شکستن رکوردها و ادغام در شبکه برق ملی است.

مسئولیت های اجتماعی

انرژی پاک انرژی‌های نشات گرفته از منابع طبیعی هستند که با سرعت بیشتری نسبت به مصرف، جایگزین می‌شوند. باد و خورشید به انقلاب انرژی پاک کمک می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، نور خورشید و باد از جمله منابعی هستند که دائماً در حال جایگزین شدن هستند. به انرژی پاک، انرژی سبز و یا انرژی تجدیدپذیر نیز گفته می‌شود. انرژی پاک در حال رونق است، زیرا نوآوری هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. تولید انرژی خورشیدی و بادی آمریکا در حال شکستن رکوردها و ادغام در شبکه برق ملی است.